Revitalizace

Máte zájem o komplexní řešení revitalizace Vašeho domu včetně projektu a dotací? Okno spol. s r. o. Váš problém vyřeší!

V průběhu posledních několika let jsme při výměně oken a vstupů v panelových a bytových domek v rámci celé ČR navázali spolupráci s několika renomovanými firmami a máme zájem tuto spolupráci rozvíjet.

Dobrá komunikace jak v části první, přípravné tak při samotné realizaci díla je velmi důležitá a pro investora znamená eliminaci chyb a úsporu nákladů. Při výměně oken je důležitá spolupráce zejména s realizátory zateplení pláště domu.

Kontaktujte našeho specialistu Ing. Čambalu tel: 777 766 537

1. fáze – přípravná

 • posouzení technického stavu domu tzv. objektová analýza
 • statické posouzení objektu / je-li potřeba /
 • vypracování tepelně technického auditu a následné vyhodnocení možných úspor energií
 • vypracování projektové dokumentace
 • vypracování návrhu řešení revitalizace
 • návrh barevného řešení včetně vizualizace
 • vypracování položkového rozpočtu v souladu s tepelně-technickým auditem
 • zajištění financování
 • příprava, vypracování a podání žádostí o dotace / Panel , Zelená úsporám /
 • Součástí přípravné fáze jsou i odborné prezentace problematiky revitalizace na shromáždění vlastníků.

2. fáze – realizační

Vybrané dodavatelské firmy realizují dílčí nebo kompletní revitalizaci bytového domu dle projektu. Investora zastupuje jím vybraný stavební dozor.

Revitalizace nebo-li modernizace bytových a panelových domů se stává východiskem pro jejich majitele či uživatele jak zlepšit technický stav, zabránit dalšímu chátrání a posléze vyšších investic do oprav, jak dosáhnout nižších nákladů na otop a v neposlední míře zvýšit standard bydlení. Cena bytu po revitalizaci se samozřejmě výrazně zvedá.

Nejvyšší úniky tepla , průměrně 40% , jsou způsobeny netěsnými okny starých typů – zdvojená okna zasklená obyčejnými skly.Právě proto výměna oken patří k prvním krokům revitalizace .

Nejrozumnější a zároveň finančně nejvýhodnější je komplexní revitalizace domu. Jedná se o řešení složité problematiky, na které se podílí řada odborných profesí, a proto doporučujeme obrátit se na odborné firmy.

Vhodný výběr dodavatele oken a vstupních dveří s parametry navrženými projektantem má samozřejmě investor právo ovlivnit. Není to lehký úkol. Na trhu v ČR dnes existuje zhruba 1000 firem, které nabízí PVC okna. Ani ne polovina jsou však také výrobci. Nové okno je pro laika výrobek takřka nerozeznatelný a mnohdy se řídí naprosto zavádějícími kriterii např. počtem komor.

Nedoporučujeme Vám začít první kolo výběru dodavatele rozesláním poptávky pouze dle rozměrů a typů oken! Seznamte se nejprve s parametry, které máte při výběru sledovat. PVC okna mají neomezenou životnost, budete s nimi žít napořád, ale musíte mít zajištěn i případný servi, který Vám pravděpodobně lépe zajistí výrobce s tradicí, který buduje a investuje do firmy s tím, že chce podnikání v oboru dlouhodobě provozovat.

Okno spol. s r. o. právě proto, aby pomohla investorům se lépe v dané problematice orientovat, zřídila specializovaný obchodně technický útvar, jehož pracovníci Vám rádi pomohou .

Samozřejmě máme snahu uspět u Vás s nabídkou našich oken a služeb, jelikož PVC okna systému KÖMMERLING jsou nejvyšší evropská kvalita za přijatelné ceny. Naše zkušenost s výrobou PVC oken a řada úspěšných realizovaných výměn oken v panelových a bytových domech naši ambici jen potvrzují.

Kontaktujte našeho specialistu Ing. Čambalu tel: 777 766 537

Zelená úsporám

Co je dotační program Zelená úsporám?

Program Zelená úsporám je určen pro podporu a realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Proč využít dotaci z programu Zelená úsporám?

Máte v plánu vyměnit Vaše stará okna za nová, případě zateplit Váš dům a přitom vynaložit minimum finančních prostředků? Podívejte se na typy projektů, které jsme již pro naše zákazníky realizovali.

Popis programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Základní členění programu

 • A. Úspora energie na vytápění
 • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
 • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
 • B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
 • C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
 • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
 • D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření- některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

 • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti)
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby…

Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR – podpora u bytových domů)
Pobočky pověřených bankovních institucí – banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice
Podrobné informace o programu naleznete v dokumentech na www stránkách dotačního programu.